Meldingsplicht

1. OPERATOREN

In het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, de meldingsplicht en de traceerbaarheid in de voedselketen, worden de eisen beschreven waaraan u als exploitant moet voldoen wanneer u van oordeel bent, of redenen heeft om te denken dat een product dat u heeft ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gekweekt, bewerkt, gefabriceerd of verhandeld, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.

Op de website van het FAVV vindt u een richtsnoer voor meldingslimieten voor microbiologische en chemische contaminanten, toxines en GGO’s http://www.favv.be/meldingsplicht/meldingslimieten.


2. LABORATORIA

Hiernaast wordt in dit KB eveneens vastgelegd dat elk laboratorium dat redenen heeft om aan te nemen dat een in de handel gebracht product niet beantwoordt aan de voedselveiligheidsvoorschriften het Agentschap hiervan onverwijld in kennis moet stellen.

Op 13 februari 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel Besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen. Artikel 2 van dit MB vermeldt dat “De uitvoering van de meldingsplicht door de laboratoria wordt als voldaan beschouwd als zij over het bewijs beschikken dat de meldingsplicht reeds uitgevoerd werd volgens de modaliteiten beschreven in dit besluit”. Een laboratorium is immers niet in staat om een evaluatie van de risico’s zoals beschreven in het KB van 14 nov. 2003 uit te voeren, daar men als laboratorium niet op de hoogte is van het doel van de aangevraagde onderzoeken, en van het feit of de onderzochte producten deel uitmaken van een autocontrole, of reeds als eindproduct op de markt verhandeld werden.

Op 27 mei 2011 heeft het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) een dienstnota aan de erkende laboratoria doorgestuurd (LB/LABO/669351) met volgende mededeling: ‘Als de melding door de operator wordt gedaan, moet het laboratorium nagaan of het bewijs dat de melding aan het FAVV werd meegedeeld, in zijn bezit is.’
In dit kader, vragen de laboratoria dan ook met nadruk, indien een in de handel gebracht product niet beantwoordt aan de voedselveiligheidsvoorschriften, het Agentschap te informeren en het laboratorium hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Synagra