Prijsvaststellingen

Ten behoeve van het vaststellen van een gestandaardiseerde prijs van goederen (marktprijs) door Fegra vzw – afdeling Imexgra wordt een procedure en niet-limitatieve referentielijst voorzien van producten met referentie marktpartijen (bedrijven / makelaars) actief in de sector van deze handel.


Dit teneinde Fegra vzw – afdeling Imexgra toe te laten om ,op basis van objectieve bevraging, een representatieve en marktconforme prijsvaststelling te kunnen genereren welke dienstig kan zijn bij contractafwikkeling tussen partijen en in het kader van arbitrageregelingen.


Prijsvaststellingen (waaronder de zogenaamde dagwaardes ) worden aangevraagd om onder- en overgewicht te verrekenen en voor het vaststellen van waarden in geval van faillissementen, contractuele defaults en arbitrage . Binnen Fegra vzw – afdeling Imexgra staat het secretariaat in voor het afgeven van deze marktwaarden. Prijsvaststellingen worden aangevraagd door het secretariaat via een standaard aanvraagformulier aan de referentie marktpartijen en dit volgens onderstaande procedure. Het secretariaat staat tevens in voor het opmaken van de overeenkomstige markt- en/of dagwaardecertificaten.


De prijs voor de aanvraag van een dagwaarde-certificaat bedraagt 85 € (ex. BTW) voor leden en 115 € (ex. BTW) voor niet-leden.

Volgende procedure wordt door het secretariaat gehanteerd :

  1. De marktprijs (= prijs op verhandelde contracten op basis van zelfde pariteit/condities/levertermijn) en de dagwaarde (= prijs/waarde van de goederen op de dag waarvoor prijsvaststelling wordt aangevraagd) worden opgevraagd aan de referentie marktpartijen.

  2. Indien er één marktprijs wordt gegeven dan gaat deze voor en is dit de dagwaarde. De andere dagwaardes worden dan buiten beschouwing gelaten.

  3. Indien er twee marktprijzen zijn dan worden deze gemiddeld.

  4. Indien er alleen dagprijzen zijn dan worden deze ( minimum 3) gemiddeld door Fegra vzw – afdeling Imexgra. Dit mag alleen als het verschil tussen de prijzen niet groter is dan 3 % procent.

  5. Indien er drie dagwaardes gegeven zijn en twee zijn hetzelfde, dan worden de twee dezelfde prijzen genomen als dagwaarde.

  6. Er wordt geen verschil gemaakt tussen prijzen ontvangen van Belgische en prijzen ontvangen van buitenlandse bedrijven. Bij gebrek aan marktprijzen en/of dagwaardes kunnen zusterorganisaties ( Het Comité, Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse, Chambre Arbitrale de Paris, Gafta, Fosfa ed. aangesproken worden om alsnog prijsvaststelling te kunnen genereren.

  7. Er wordt geen verschil gemaakt tussen prijzen van makelaars en prijzen van bedrijven (marktpartijen). Alle prijzen tellen even zwaar.

  8. Indien de verschillen van de opgegeven prijzen groter zijn dan 3 % vanaf de middelste prijs wordt er een vierde prijs opgevraagd, de hoogste en de laagste van de vier worden geschrapt en de twee overige prijzen worden gemiddeld.

  9. Indien het secretariaat er evenwel niet in slaagt om op basis van gekende info een prijsvaststelling te genereren ( bvb. product niet vermeld op lijst, specificaties, aflevercondities, bekomen informatie na prijsaanvragen bij referentie marktpartijen enz) of indien bijkomende verificatie/bevestiging nodig is dan kan deze steeds beroep doen op de interne commissie prijsvaststellingen van Fegra vzw – afdeling Imexgra welke de prijsaanvraag zal behandelen en terugkoppelen aan het secretariaat.

  10. Alle informatie in toepassing van deze procedure wordt door het secretariaat gearchiveerd en gedurende 5 jaar ter beschikking gehouden van de interne commissie prijsvastellingen en controlerende instanties.

imexgra